Bokslut och årsredovisning

Våra auktoriserade redovisningskonsulter levererar kompletta bokslut, årsbokslut och årsredovisningar med full dokumentation för både enskild firma och aktiebolag. Vi säkerställer kvalitén och att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed samt att årsredovisningen är klar i rätt tid. En korrekt årsredovisning ger rätt signaler om att ert företag är en bra samarbetspartner.

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags ekonomi för ett räkenskapsår och ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Enligt Bokföringslagen måste du löpande sköta ditt företags bokföring. Hur det ska göras beror på företagets omsättning och vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Antingen görs det genom en årsredovisning för aktiebolag eller genom ett årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

Årsredovisning

Alla aktiebolag måste, enligt lag, varje år upprätta en årsredovisning, en sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått och denna skickas in till Bolagsverket. Din Ekonomi i Skåne AB hjälper självklart dig med det arbetet. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter avslutningsvis vi all rapportering till skatteverket. 

Bokslut

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföring för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder mm och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

Har Du Några Frågor?

Tveka aldrig att kontakta oss. Skicka ditt meddelande så svarar vi dig så fort vi kan!

Vi på Sharkh Design Tackar Din Ekonomi för den professionella hjälpen och fina bemötandet.

Waleed Abo-Sharkh
Sharkh Design

Letar du efter en förstklassig redovisningskonsulter?